Общи условия

Общи условия за

покупко-продажба за през уебсайта за електронна търговия – book.aatraining.bg


Успешно завършени поръчки на сайта се обработват в рамките на 5 работни дни или повече, в зависимост от натовареността и спецификата на избраните продукти.


Вида на услугата за доставка, предоставена от куриерската компания, била то експресна или икономична, не определя времето за обработка на самата поръчка, а само деня за доставка, след като поръчката е вече обработена и предадена на куриера за доставка.


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия са предназначени за регулиране на oтнoшeниятa мeждy „Пауго“ ЕООД, гр. София 1233, район Сердика, бул. Христо Ботев № 131, вх. от улица Софроний Врачански до № 62, ет. 1, офис 8, EИK 207071710, наричано по-дули за краткост „ДOCTABЧИK“, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy „КЛИЕНТИ“, нa електронния магазин book.aatraining.bg наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.


  1. ДЕФИНИЦИИ


Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

  1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  2. e-mail: 
  3. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в book.aatraining.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.
  4. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.


  1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Пауго“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, бул. Христо Ботев № 131, вх. от улица Софроний Врачански до № 62, ет. 1, офис 8

Вписване в публични регистри: ИД № 207071710


Надзорни органи:  

Комисия за защита на личните данни  

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

  Email: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите  

  гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: www.kzp.bg


  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 4. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет book.aatraining.bg, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:


Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 6. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес book.aatraining.bg  или друго средство за комуникация от разстояние.


(2) Клиентите на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.


(3) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.


(4) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.


(5) Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.


(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 7. (1) Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.


(3) Клиентите закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www book.aatraining.bg


(4) За извършване на покупко-продажба Клиентът се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg


(5) Доставчикът се задължава да информира Клиента за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Клиента телефон за контакт.


(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Клиентът премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg и получи номера на своята електронна покупка.


(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Клиента, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.


(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.


 Чл. 8. Клиентите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите в един от следните моменти:

- В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

- При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;


(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Доставчика.


(5) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(6) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 10. (1) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.


Чл. 11. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Клиента).


(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.


(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.


(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Клиентът е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Клиентът не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.


(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена. 


(4) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.


Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.


(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Клиента в определения при покупко-продажбата срок.


(3) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 14. (1) Доставчикът обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за поверителност, публикувана на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от Доставчика, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на book.aatraining.bg

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.


(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес book.aatraining.bg, с които всеки Клиент на сайта следва да се запознае.IX. ДРУГИ


Чл. 15. (1) Всеки Потребител в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg носи пълна отговорност за действията си по време на ползване му.


(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg в други мрежи.


(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на Доставчика във връзка с всички нанесени вреди.


Чл. 16. (1) Политика на Доставчика е да предоставя точна информация за услугите и продуктите в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg


(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на Доставчика, достъпът до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, Доставчикът не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.


Чл. 17. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо Доставчикът да уведомява предварително Потребителите. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН book.aatraining.bg

 

Чл. 19. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН book.aatraining.bg може да съдържа\ връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Доставчика. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Доставчикът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес book.aatraining.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.